top of page
  • Writer's picturePrakai Team

ก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ของ บริษัทลูก MEAท่ามกลางคลื่นกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่กระหน่ำอยู่ในทุกวันนี้ ความท้าทายแห่งวิถีอนาคตที่ถาโถมจากกระแส Disruptive ซึ่งล้มยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมระดับโลกมาแล้วมากมาย ผู้ที่พร้อมจะ “เปลี่ยน” เท่านั้น ที่จะอยู่รอด และเติบโตต่อไปได้


MEA เคยดูเหมือนไม้ใหญ่ที่มั่นคง กับอุตสาหกรรมจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เมืองหลวงของประเทศ แต่ปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นนั้น แม้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น แต่ผลกำไรของเรากลับไม่เติบโตตามความต้องการนั้น สาเหตุสำคัญคงเป็น “เทคโนโลยี” ที่ไม่เคยปรานีใคร ผู้บริโภคที่มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น คู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้น เหมือนถึงเวลาที่ยักษ์ใหญ่อย่าง MEA ต้องขยับ ก่อนจะเหมือนกับยักษ์อีกหลายตนที่ถูกแจ็กตัวเล็ก ๆ ล้มไปได้


ความหวังใหม่ของ MEA เริ่มชัดเจนขึ้น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ MEA จัดตั้งบริษัทในเครือ “บริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด” หรือ “MEAei” (เอ็ม-อี-เอ-อี-ไอ) เพื่อให้ดำเนินธุรกิจการให้บริการออกแบบติดตั้ง บำรุงรักษา และลงทุนด้านการบริหารจัดการระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นโครงการที่ต้องการพัฒนาชุมชนขนาดใหญ่ หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart Community and Smart City) โดยแบ่งกลุ่มการให้บริการเป็น 2 กลุ่ม คือ บริการด้านพัฒนาระบบอัจฉริยะแบบครบวงจร และบริการด้านการผลิตและบริหารจัดการพลังงานทดแทนปัจจุบัน การเดินหน้าบริษัทลูก เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้น เมื่อผู้ว่าการได้อนุมัติให้พนักงานที่ผ่านกระบวนการสรรหาของ MEA ให้ไปปฏิบัติงานเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่บริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด หรือ “MEAei” (เอ็ม-อี-เอ-อี-ไอ) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรของ MEA ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และพร้อมปรับบทบาทใหม่ ภายใต้การดำเนินงานที่บริษัทลูก ซึ่งมีการปฏิบัติงานประจำที่การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต ชั้น 5
ภายหลังที่ได้มีการจัดตั้งทีม MEAei เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานได้เริ่มดำเนินการตามแผนการจัดตั้งบริษัทในเครือทันที ทั้งการศึกษารูปแบบธุรกิจ และการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ รวมไปถึงการแนะนำทีมงาน MEAei และร่วมหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่ Smart City กับพันธมิตรของ กฟน. อันได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สถานีมักกะสัน โครงการ The Forestias และ โครงการ Smart Park เป็นต้น โดยมี ฝพธ. เป็นผู้ให้คำแนะนำแนวทาง และการดำเนินการในเบื้องต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการดำเนินงานภายใต้บริษัทในเครือของ MEA ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนด้วยคน MEA ไฟแรง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำพาองค์กรให้มีโอกาสในการบริการด้านพลังงานกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างไปจากเดิม และมีการบริหารในรูปแบบบริษัทจำกัด


แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของ MEAei ยังคงต้องขอรับการสนับสนุน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ MEA ทั้งในเรื่องข้อมูลภายใน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงความรู้ด้านการบริหารจัดการกระบวนการภายใน ที่จะต้องมีการก่อตั้งขึ้นมารองรับการดำเนินงานภายใต้บริษัทในเครือของ MEA


หากเปรียบเป็นมนุษย์สักคนหนึ่ง MEAei ถือว่าได้กำเนิดขึ้นมาและอยู่ในระยะที่ตั้งไข่ อีกไม่นานองค์กรแห่งนี้ก็จะต้องเติบใหญ่ พร้อมเป็นอีกหนึ่งด่านหน้า ที่จะนำพา MEA บ้านหลังใหญ่ ฝ่าฟันทุกกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง พร้อมสู่การท้าทายแห่งอนาคต ได้อย่างมั่นใจ


163 views

Comentarios


bottom of page