top of page
 • Writer's picturePrakai Team

งานดี ผลงานเด่น เป็นที่ประจักษ์ 64 ปี กับหลากหลายรางวัลการันตีคุณภาพคน MEAพวกเราชาว MEA มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ภายใต้วิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ดังกล่าว ได้รับการประกอบขึ้นจากหลากหลายคน หลายหน่วยงาน หลายภารกิจ หลอมรวมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการดำเนินงานดังกล่าว ล้วนมีส่วนตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ MEA ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบไฟฟ้า บริการ รวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้วยความมุ่งมั่นนี้เอง จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ MEA ได้รับรางวัลการันตีผลงานมากมาย ทั้งจากหน่วยงานในระดับประเทศและในระดับโลก
ในช่วงที่ผ่านมา หากใครได้มีโอกาสแวะเวียนไปที่อาคารวัฒนวิภาส อาคารสำนักงานใหญ่ ของพวกเรา ณ บริเวณทางเข้าอาคารชั้น 1 จะพบกับรางวัลมากมายที่ได้รับการเนรมิตจัดวางด้วยความสง่างาม ในความเป็นจริงแล้ว MEA ถือว่าเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ แทบทุกปี แต่ขอเล่าเฉพาะปี 2564 ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพคน MEA รวมกว่า 30 สถาบัน โดยแต่ละรางวัล ก็มีรางวัลประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย
มั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม

MEA มุ่งมั่นการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อยกระดับการจำหน่ายระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และงานบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับภารกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” โดยปี 2564 ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลมากมายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม ได้แก่

 • รางวัล Kaizen Safety ระดับ Gold หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการถอดแบบหล่อเสาไฟฟ้า ขนาด 8.50 M (Poke Poke)

 • รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จากหลักสูตร Fortering Innovative Talent Bootcamp 2021 Project “TrackD”

 • รางวัลจากงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

 • ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ เลขที่ 17281 จากผลงาน “เครื่องปอกฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูงกลางย่านขณะมีไฟ”

 • รางวัล Thailand Research Expo 2021 Awards ผลงาน “MEA Smart Energy ระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ”
โดดเด่นด้านบริการ

MEA เดินหน้ายกระดับงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดเวทีให้พนักงานได้แสดงศักยภาพในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจปรับกระบวนการทำงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมงานบริการใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สอดรับกับค่านิยมตัว C-Customer Focus ได้เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนคว้ารางวัลต่าง ๆ มากมายในปี 2564 ได้แก่

 • รางวัลเลิศรัฐ ประเภท รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัล ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดี และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัล ยกระดับการบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ระดับดี

 • รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564

 • รางวัลศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 ทั้งในระดับก้าวหน้าและพื้นฐาน

 • เว็บไซต์ MEA ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนใน Social Media ทุกช่องทาง ประเภทสื่อออนไลน์ จากการประกวด Thailand Energy Awards 2021

 • รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021

 • ISO 22301:2019 Security and resilience – Business Continuity Management Systems – Requirements

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
บริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส

การดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นสิ่งที่ MEA ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นหลักคุณธรรมที่พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน ต้องยึดมั่น นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จนได้รับรางวัลการันตีในปี 2564 ได้แก่

 • การประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ “คุณธรรมต้นแบบ”

 • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)ห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการให้บริการทางด้านระบบไฟฟ้าที่มั่นคงแล้ว อีกหนึ่งภารกิจที่ MEA ให้ความสำคัญคือการห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการทำดีบางครั้งก็เหมือนการปิดทองหลังพระ แต่ผลงานการทำความดีของ MEA ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นที่ประจักษ์ โดยปี 2564 ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลมากมายที่เกี่ยวข้องกับการห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 • รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ทั้งในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี

 • รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Public Sector) ระดับ Bronze จากงานประกาศรางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2020 ทั้งประเภท Master Entrepreneur Award และ Inspirational Brand Award

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563

 • รางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 สาขา Social Empowerment

 • รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 ประเภทรัฐวิสาหกิจ รางวัลดีเด่น

 • รางวัล Global Corporate Sustainability Awards : GCSA 2021 สาขา Best Practice (โครงการ MEA e-Fix)

 • รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ องค์กรอิสระ จากการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564

 • รัฐวิสาหกิจดีเด่น : รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทดีเด่น จากการดำเนินโครงการ “MEA e-Fix”

ตอกย้ำคุณภาพคน MEA ไม่เป็นสอง

เบื้องหลังของผลงานที่ดี ย่อมเกิดจากการมีทีมงานที่ดี MEA ถือเป็นองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุทุกวัตถุประสงค์ ในขณะที่ MEA ก็เป็นองค์กรที่ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลการันตี ได้แก่

 • รางวัล Kincentric Best Employers Awards 2021 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

 • รางวัลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 “รางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนเดี่ยว”

โดยในปี 2565 นี้ MEA ยังคงเดินหน้ายกระดับการทำงาน พร้อมกวาดรางวัลมากมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่การจัดแสดงรางวัล ณ นิทรรศการ Proud to be MEA ที่บริเวณชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาสอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้ MEA เตรียมจัดหาพื้นที่แห่งใหม่ เพื่อจัดแสดงรางวัลมากมายที่เตรียมหลั่งไหลมาให้พวกเราได้ภาคภูมิใจ เพราะไม่ใช่แค่คำชื่นชมเท่านั้น แต่รางวัลเหล่านี้ถือเป็นเครื่องยืนยันการันตีคุณภาพคน MEA ว่าไม่เป็นสองรองใครเช่นกัน

48 views

Comments


bottom of page