top of page
  • Writer's picturePrakai Team

ตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้ไกล แล้วไปให้ถึงฝัน


วันเวลา ผ่านไปเร็วมาก แป๊บเดียว ก็จะถึงปีใหม่แล้ว ทำให้คิดถึงคำกล่าวที่ว่า เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอ “Happy times always passed quickly.” เช่นกันพี่กระบวน กับ น้องซีม เราได้ทำงานในส่วนของการประเมินผลการดำเนินงานของ MEA ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีส่วนช่วยองค์กรขับเคลื่อนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็ได้ทำอะไรไปเยอแยะ จนไม่ทันดูว่าเวลามันผ่านไปเกือบหมดปี แต่ก็ยังมีที่ต้องทำอีกมากมาย เพราะเรื่องของการพัฒนาจะไม่หยุดอยู่กับที่ การตั้งเป้าหมายในการทำงานนี้ จึงไม่ต่างกับการมี New Year’s Resolution ในการขับเคลื่อนงานให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพกำหนดเป้าหมายระยะยาว แล้วแบ่งย่อยเป็นระยะสั้น

ในระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ SE-AM โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) การจะทำให้บรรลุเป้าหมายค่าเกณฑ์ระดับ 5 ไม่ได้มาโดยเร็ว เพราะต้องใช้เวลาในการยกระดับทั้งกระบวนการตนเอง และ กระบวนการอื่นที่สอดคล้องกัน และต้องมีการผ่านระดับคะแนนเป็นขั้น ๆ ไป (Maturity Level) เหมือนการเรียนหนังสือ ถ้าตอนนี้เราอยู่ชั้น ป.2 จะขึ้นชั้น ป.4 ไม่ได้ ถ้ายังไม่ผ่านชั้น ป.3 ถึงแม้จะเรียนหรือมีความรู้บางวิชาในระดับของชั้น ป.4 แล้วก็ตามทำไมจึงควรมีเป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายระยะสั้น

การมีเป้าหมายระยะยาว ทำให้เราเห็นสิ่งที่จะต้องทำที่ต่อเนื่องกัน ส่วนเป้าหมายระยะสั้น จะทำให้เห็นการก้าวไปแต่ละขั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว รับรู้ได้ในระยะสั้น สร้างกำลังใจที่จะทำให้สำเร็จ น้องซีมจะให้ดูตัวอย่างในการวางเป้าหมายการยกระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการตาม Core Business Enablers กัน รวมถึงการใช้ SIPOC Model และ ADIL นะคะ


บางกระบวนการทำงานที่กำหนดเป้าหมายความสำเร็จได้ในระยะสั้น เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว ก็ควรขยับค่าเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม การกำหนดเป้าหมาย ควรต้องมุ่งเป้าไปที่การรองรับวิสัยทัศน์ ทิศทาง และยุทธศาสตร์ขององค์กรนะคะ ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง พบกันใหม่ ฉบับหน้า ค่ะ


24 views

Comentários


bottom of page