top of page
  • Writer's pictureวันดี ๆ ของฉัน

ตีแผ่ เครื่องมือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสจากการติดตามข่าวสารในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสังคมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ความโปร่งใสและคุณธรรมอย่างยิ่ง หากประชาชนพบเห็น ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรไหน มีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต องค์กรนั้นจะได้รับผลเสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนอาจกระทบไปถึงความยั่งยืนขององค์กร


แม้ว่า การวัดคุณธรรมและความโปร่งใส จะเป็นเรื่องยาก เพราะคำว่า คุณธรรมและโปร่งใส ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม (Abstract) ซึ่งแลจะจับต้องได้ยาก แต่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ก็ได้สร้างเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่า ITA (Integrity & Transparency Assessment) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวมีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย ITA ถือเป็นเครื่องมือที่วัดคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม เพราะค่าดัชนี ITA จะมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0-100

ถ้าหน่วยงานใดมีค่าคะแนน ITA เข้าใกล้ 100 แสดงว่าหน่วยงานนั้นมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานสูงมาก ขณะที่ค่าคะแนน ITA เข้าใกล้ 0 ก็แสดงว่า หน่วยงานรัฐนั้นมีระดับความโปร่งใสของการดำเนินงานและคุณธรรมน้อยมาก


ปัจจุบัน เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ITA แบ่งเป็น 7 ระดับ คือ

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
การรวบรวมข้อมูลการประเมินมีที่มาทั้งจากบุคคลภายใน บุคคลภายนอก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์กร ซึ่งการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น และกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและเพิ่มการบริหารงานที่ดีขึ้นของหน่วยงานภาครัฐสำหรับ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้รับผลการประเมินที่ 95.80 คะแนน เทียบเท่าระดับ AA (Excellence) ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของการดำเนินงาน ภายใต้ค่านิยม CHANGE G: Governance โปร่งใสคุณธรรม ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2564-2565) จากหน่วยงานภาครัฐกว่า 8,000 แห่ง ซึ่งผลคะแนนในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับผู้บริหารและพนักงาน MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือของเพื่อนพนักงานชาว MEA ในการจัดทำข้อมูลเปิดเผยบนเว็บไซต์ (www.mea.or.th) ที่ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) ที่แสดงถึงการรับรู้และประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กร เราจึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่านจากใจจริง
การเปิดเผยข้อมูล Open Data

(1) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.mea.or.th) โดยการเพิ่ม Open Data ที่เปิดเผยข้อมูลตั้งแต่แผนจนถึงผลการดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการออนไลน์ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่ง MEA ได้รับผลประเมินเต็ม (100 คะแนน)


ผลจาก Feedback ของกลุ่มผู้ประเมิน 2 กลุ่ม

(2) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดยกลุ่มที่ตอบแบบวัดเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานภายในขององค์กร ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน MEA ซึ่ง MEA ได้รับผลประเมินที่ 95.27 คะแนน


ประเด็นข้อคำถามของแบบวัด IIT เช่น การรับรู้ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมุ่งเน้นเรื่องวิธีปฏิบัติ/ขั้นตอนการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงด้านงบประมาณ โดยมุ่งเน้นเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ฯลฯ


(3) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร โดยกลุ่มที่ตอบแบบวัดเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของ MEA คือ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ MEA ซึ่ง MEA ได้รับผลประเมินที่ 90.74 คะแนน

ประเด็นข้อคำถามของแบบวัด EIT เช่น การรับรู้ถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ฯลฯ


องค์กร

  • ทราบถึงสถานะ หรือปัญหาในการดำเนินงาน และสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

  • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล (KM) ระหว่างองค์กรที่เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่เป็นเครือข่าย ITA

  • ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ว่าเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส


พนักงาน

  • ได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่มีต่อองค์กรไปยังภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรที่น่าอยู่ ทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace)

  • ทราบถึงความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ MEA

  • เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร


Concept iTA

‘เพิ่ม’ ความโปร่งใส เพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นสรุปได้ว่า ผลการประเมิน ITA ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการดำเนินงานภายในองค์กร การปฏิบัติงานและการให้บริการของชาว MEA ว่ามี ประสิทธิภาพและความโปร่งใส นอกจากนี้ ผลการประเมินยังส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นและการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากหน่วยงานกำกับและประชาชนที่มีต่อองค์กร ดังนั้นในปี 2566 ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA เพื่อรักษาระดับ AA อันถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ท้าทายเปรียบเสมือน Mission to the Moon ของพวกเราชาว MEA กันต่อไป


24 views

Comments


bottom of page