top of page
  • Writer's picturePrakai Team

ปรับ Work Life Balance ให้สมดุล เปลี่ยนตัวเอง เพื่อรับมือสถานการณ์ในอนาคต


สมฤกษ์ พัฒนศุภวานิช

นักวิชาการ 9 ฝ่ายแผนกลยุทธ์


“ปีหน้านี้ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร คงต้องย้อนกลับไปดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ถูกทิศทาง ซึ่งผมมองว่า ในปี 2565 ที่จะถึงนี้ สิ่งที่จะเปลี่ยนไปจนส่งผลกระทบต่อการทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนทั่วไป มีอยู่ 3 อย่างด้วยกัน อย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แน่นอนว่าเราจะพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานออนไลน์ การซื้อของออนไลน์ ส่วนในระดับองค์กร MEA เองก็จะเปลี่ยนแปลงรับกับกระแสเทคโนโลยีนี้ โดยอาจจะมีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์มากขึ้น การใช้รถ EV มากขึ้น อาจจะการเกิด Prosumer ที่ผู้ใช้เปลี่ยนไปสู่การผลิตเอง ซึ่งจะกระทบต่อการทำงานและการให้บริการของ MEA อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง”


“อย่างที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเปิดเสรีไฟฟ้ามากขึ้น จากการเข้ามาของเทคโนโลยี นอกจากนี้อาจจะมีการปรับแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ไปเป็นแผนที่รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น และอย่างที่สามคือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลกระทบมาจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป การทำงานขององค์กรเปลี่ยนไป”


“นั่นคือภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้า ซึ่งอาจทำให้เป้าหมายในด้านต่าง ๆ ของเราเปลี่ยนไปจากเดิม สำหรับผม เนื่องจากรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป ต้อง Work from Home และเวลาในการทำงานแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิม ไม่ต้องเร่งรีบในตอนเช้า แต่อาจจะเลิกงานช้าไปบ้าง ทำให้การบริหารและจัดสรรเวลายากขึ้น เพราะจริง ๆ แล้วก่อนหน้านี้ผมค่อนข้างมีแบบแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ชัดเจน จากนี้จึงหวังอยากให้ตัวเองมี Work Life Balance ที่ดีเหมือนเดิม โดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องจัดตารางชีวิตตัวเอง อาจจะต้องปรับเวลาชีวิต บริหารจัดการรูปแบบการใช้ชีวิตให้เหมาะกับลักษณะการทำงาน และปรับเวลาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้จะต้องปรับปรุงการใช้ชีวิตให้อยู่กับดิจิทัลมากขึ้น เพราะสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้เราต้องพึ่งพาโลกออนไลน์ ทั้งการซื้อของออนไลน์ สั่งอาหารออนไลน์ การใช้จ่ายต่าง ๆ ก็จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ฉะนั้น เป้าหมายในปี 2565 จึงคิดว่าจะ Work Life Balance อย่างไร เพื่อให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการใช้ชีวิตไปพร้อมกัน”


“สำหรับภาพใหญ่ในระดับองค์กร ผมมองว่าในอนาคต MEA คงต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเติม นอกจากการให้บริการระบบไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า ที่สำคัญคือองค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้รองรับเทคโนโลยี โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อให้อยู่รอดในโลกใหม่ได้อย่างยั่งยืนครับ”


24 views

Comments


bottom of page