top of page
  • Writer's pictureสมูทตี้ขี้เม้าท์

“ฝปภ. บุกถึงที่ กับกิจกรรม “Safety Road Show” เดินสายรณรงค์ให้คน MEA ตระหนักถึงความปลอดภัย”การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกับภารกิจด้านความปลอดภัย (Organization of Safety) ด้วยการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ (Cultivation of Electrical Safety) โดยผ่านการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม และทัศนคติด้านความปลอดภัยในการทำงาน จากข้อมูลรายงานผลการตรวจงานสนาม ในช่วง 2 ปีย้อนหลัง (2563–2564) พบว่ามีการให้คำแนะนำแก่พนักงานที่มีการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) ถึงร้อยละ 33.33 ประกอบกับผลการวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติภัยในช่วงเวลาดังกล่าว อุบัติภัยจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 ทำให้เกิดคำถามว่า “อะไรเป็นสาเหตุที่ยังคงทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้น และยังคงเป็นสาเหตุเดิม ๆ” จึงระดมความคิดในการหาคำตอบ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า เกิดจากพฤติกรรมความเคยชิน ความไม่ตระหนักถึงอันตรายเนื่องจากไม่เคยประสบเหตุกับตนเอง และขาดมาตรการในการป้องกันก่อนเกิดอุบัติภัย
ประกอบกับการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในอดีต ให้น้ำหนักกับอุบัติเหตุ (Accident) และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) มากกว่าการค้นหาสาเหตุก่อนการเกิดอุบัติภัย (Pre-Incident Investigation) จึงเกิดไอเดียความคิดในการนำหลักการบริหารจัดการความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Safety Management) ด้วยการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย และดำเนินการแก้ไขสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยนั้นให้เร็วที่สุด (ป้องกันที่สาเหตุก่อนเกิดอุบัติเหตุ) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและพนักงานลูกจ้าง ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก (Safety First) โดยใช้วิธีการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมและแสดงพฤติกรรมในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยร่วมกัน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างยั่งยืนฝ่ายความปลอดภัย (ฝปภ.) จึงจัดทำโครงการ Safety We Care Anywhere, Anytime เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยการเปิดช่องทางให้คน MEA ได้มีส่วนร่วมในการตระหนักและแจ้งรายงานสาเหตุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ทั้งภายในที่ทำการ และภายนอกที่ทำการบริเวณจุดปฏิบัติงานของพนักงานสนาม ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยมีทั้งจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เช่น ละเลยการสวมใส่ PPE, ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน ฯลฯ รวมถึงสาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เช่น จุดต่อสายไฟชำรุด พื้นต่างระดับ จุดอับสายตาบริเวณทางเลี้ยวทางโค้ง ฯลฯ ซึ่งการแจ้งรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงรุกประสบความสำเร็จ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตามแก้ไขและวัดผลได้อย่างเป็นระบบ โดย ฝปภ. ได้พัฒนารูปแบบการแจ้งรายงานจากเดิมเขียนรายงานลงกระดาษแบบฟอร์ม เป็นการแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สามารถระบุรายละเอียดจุดเสี่ยงจุดอันตราย และแนบไฟล์รูปภาพประกอบได้ทันที ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการรายงาน จะแจ้งเตือนผ่าน Application Line Group ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ของทุกที่ทำการ คอยติดตามและดำเนินการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้รายงานสามารถติดตามสถานะของการดำเนินการแก้ไขในช่องทางออนไลน์นี้ได้ด้วย ทั้งนี้มีการเพิ่มแรงจูงใจในการแจ้งรายงาน ด้วยการมอบของรางวัลแทนคำขอบคุณ และตอบแทนความห่วงใยที่ใส่ใจความปลอดภัยให้แก่เพื่อนพนักงาน สำหรับผู้แจ้งรายงานครบ 10 ครั้ง รับทันทีโดยไม่ต้องลุ้น หลอดไฟ LED Lamptan Motion Sensor 9 วัตต์ แบบไม่จำกัดจำนวน
เพื่อส่งต่อความปลอดภัยให้เข้าถึงคน MEA มากขึ้น ฝปภ. จึงจัดคาราวานเดินสายประชาสัมพันธ์ “Safety Road Show” ไปยัง 20 ที่ทำการ พร้อมเข้าร่วมทำ KYT กับพี่ ๆ พนักงานสนาม นำทัพโดย “น้องเจิดจ้า” แมสคอตมอนสเตอร์พลังงานไฟฟ้าขวัญใจคน MEA ที่มาแจกความสดใสและความสนุก พร้อมชวนคน MEA ตระหนักถึงความปลอดภัย เริ่มง่าย ๆ ด้วยตัวเรา ผ่านการสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้แก่กันและกัน ด้วยการแจ้งรายงานการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงสแกน QR CODE ด้านหลังพวงกุญแจ Safety We Care Anywhere, Anytime “คน MEA ใส่ใจความปลอดภัยทุกที่ ทุกเวลา” ที่เหล่าคาราวานนำไปมอบให้ถึงโต๊ะทำงาน หรือคลิกลิงก์แจ้งรายงานในช่องทางประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสอ.) ทั้ง MEA Smart Office, Application Line MEA Family, Application MEA Connext ร่วมรายงานเพียงคนละครั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับอีกหลายคน นอกจากนั้น ฝปภ. ยังได้รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานสนาม สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้ครบถ้วนตามลักษณะงาน ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน ภายใต้กิจกรรม “สวมใส่ PPE We Smart & We Safe” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานสนามสวมใส่ PPE ครบถ้วนทุกครั้ง ในขณะปฏิบัติงาน และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการละเลยการสวมใส่ PPE ในขณะปฏิบัติงาน โดยรูปแบบการรณรงค์ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานผู้แทนของหน่วยงานที่มีการแต่งกายดี และสวมใส่ PPE ตลอดการปฏิบัติงาน ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้เพื่อนพนักงานสวมใส่ PPE ตรวจสอบก่อนใช้งาน รวมถึงการบำรุงรักษาและส่งทดสอบตามระยะที่กำหนด

ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม Safety Road Show ให้กับหน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวง ทั้ง 20 ที่ทำการ ได้รับการตอบรับที่ดีจากคน MEA เป็นอย่างมาก พนักงานให้ความสนใจและร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมการรณรงค์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และสะท้อนให้เห็นถึงการมีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย จากการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีการแจ้งรายงานในกิจกรรม Safety We Care Anywhere, Anytime เป็นจำนวนไม่น้อย61 views

Comments


bottom of page