top of page
  • Writer's picturePrakai Team

“สร้างสมดุลการงาน สุขภาพ เสริมศักยภาพ MEA ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”


ณัฐรดา หริ่มเจริญ

นักบริหาร 9 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


“สำหรับปี 2565 ที่กำลังจะมาถึง สิ่งที่อยากปรับเปลี่ยนตัวเองคือ อยากจัดตารางชีวิตให้มีความสมดุลระหว่างการทำงานกับการดูแลสุขภาพ เพราะปีที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับการระบาดของ COVID-19 ทำให้จัดสมดุลเรื่องนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ปีหน้าจึงตั้งใจจะกลับมาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดี พอเรามีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ก็จะทำให้มีแรง มีพละกำลัง มีไอเดียใหม่ ๆ ที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานได้”


“นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งคือตั้งใจว่าจะลองค้นคว้าศึกษาดูเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้ เพราะทุกวันนี้ทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งไม่เคยหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เราได้ติดตามและนำมาใช้อยู่เสมอ จึงจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันโลก เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงช่วยสนับสนุนการทำงานของเราได้ ดังนั้นเป้าหมายทั้งสองด้านที่อยากจะทำให้ได้ในปีใหม่นี้ จึงไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเอง แต่ยังเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นด้วย”


“ทุกวันนี้นอกจากการถูกแทรกแซงโดยเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของโรคร้าย คาดว่าในอนาคตจะมีปัจจัยต่าง ๆ Disrupt ธุรกิจ การทำงาน และการใช้ชีวิตอีกมาก ดังนั้น ในด้านขององค์กร ปีหน้านี้และในอนาคตก็อยากให้ MEA มีความสามารถในการปรับตัวได้รวดเร็ว คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือปัจจัยภายนอกได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต”


“ทั้งนี้หน่วยงาน HR ก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ MEA สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยทำการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน พัฒนา และสร้างเสริมประสบการณ์ให้พนักงานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กองพนักงานสัมพันธ์ ของเรา ที่คอยส่งเสริมเรื่องค่านิยมและการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยให้พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี สอดคล้องกับควาต้องการและนโยบายขององค์กร โดยกระตุ้นให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก ดูแลพนักงานให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของสังคมและธุรกิจ ซึ่งหากแบ่งเป็นส่วน Soft Side ก็คือการพัฒนาให้พนักงานมีความพร้อมหรือทักษะที่จะตอบสนองต่อทิศทางขององค์กร ส่วน Hard Side คือเรื่องของการประเมิน Competency อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้ดีที่สุดค่ะ”

37 views

Comments


bottom of page