top of page
  • Writer's pictureJEWE

WE WISH MEA GO GREEN องค์กรสีเขียว เพื่อความยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคน ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด มลพิษทางอากาศอย่าง PM2.5 ตามมาด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญ จนถูกยกระดับให้เป็นวาระที่สำคัญของโลก ที่ทุกคนจะต้องร่วมคิด หาทางออก และลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ผลจากการประชุมภาคี COP26 (Conference of the Parties 26) ที่ผ่านมา หลายประเทศตั้งเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงเกินกว่า 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส ด้วยการผลักดันให้ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ ถ่านหิน น้ำมัน และแก๊ส รวมถึงกำหนดมาตรการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ หรือ NET ZERO CARBON ภายในปี 2065MEA ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างของอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในที่ทำการและสถานีไฟฟ้าของ MEA เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้มากที่สุด วางแผนเพิ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เพื่อลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายสู่ Green Organization และ Sustainable Community ในปี 2027 การดำเนินการดังกล่าว MEA ดำเนินการผ่าน MEA Go Green ที่ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การปรับพฤติกรรมของพนักงาน 2) การจัดการของเสีย และ 3) การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนงานตามลำดับ ดังนี้
1. MEA GO

เป้าหมายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2022 มีการจัดทำเกณฑ์ MEA GO (Grun Organization) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงาน มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก2. MEA Waste Management

มุ่งเน้นให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการของเสีย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มีการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร และผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการนำกลับมาใช้ประโยชน์หมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยของเสียออกจากองค์กรให้น้อยที่สุด เช่น การส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะ การรณรงค์ให้ใช้กระบอกน้ำและกล่องอาหารแบบใช้ซ้ำแทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ่านกิจกรรม MEA say NO to PLASTIC การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการทำงานให้เป็นศูนย์ ด้วยการนำกลับมาใช้ประโยชน์หมุนเวียน รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร อย่างการ Upcycled ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2027 ไว้ว่า ปริมาณของเสียที่ MEA ส่งกำจัดด้วยวิธีฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste)

3. MEA Green Procurement

มุ่งเน้นให้องค์กรมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2022 มีการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายในปี 2027 ไว้ว่าหน่วยงานจะมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100%


โดยแผน MEA GO Green จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย Green Organization ของการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2027 กล่าวคือ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีแนวทางการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


การดำเนินงานภายใต้แผน MEA GO Green จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พนักงานทุกระดับและลูกจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เรียกได้ว่า เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก และ Climate Change ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคน ซึ่งเราคงไม่อาจนิ่งนอนใจ และปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเพียงลำพัง แต่เราทุกคนสามารถร่วมลงมือทำ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาพกกระบอกน้ำติดตัว ใช้ถุงผ้า การปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สนับสนุนการซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการจากบริษัทหรือผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพียงเท่านี้ เราก็มีส่วนช่วยให้โลกน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคต


MEA ร่วมใจ Go ไปด้วยกัน Go ไปได้ไกล Go Green Organization

528 views

Comments


bottom of page